TK park : สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (Thailand Knowledge Park)
        ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2547 ตามประกาศคณะกรรมการบริหารสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ ที่ 4/2547 เรื่อง การจัดตั้งและการจัดการสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ ซึ่งเป็นหน่วยงานเฉพาะด้านภายในโดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างสรรค์แหล่งการเรียนรู้ เพื่ออนาคต โดยเน้นการปลูกฝังและส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และการแสวงหาความรู้ในบรรยากาศการเรียนรู้ที่ทันสมัยรวมทั้งให้มีการเชื่อมโยง เครือข่ายกระจายความรู้ และเป็นศูนย์ข้อมูลสาธารณะที่ง่ายในการเข้าถึง และสะดวกในการใช้เพื่อการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ตลอดชีวิต

TK park : ร่วมสร้างสรรค์ประเทศไทยให้ก้าวสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
        ด้วยวิทัยทัศน์ที่ชัดเจนในการสร้างสรรค์สังคมไทยให้ก้าวสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ สำนักงานอุทยานการเรียนรู้จึงมีเป้าหมายและพันธกิจ ที่ชัดเจนในการทำงานเพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้ ปลูกฝังทัศนคติและนิสัยรักการอ่าน การคิด และการแสวงหาความรู้ในกลุ่มเด็กและเยาวชน ผ่านการสร้างสรรค์นวัตกรรมการเสริมสร้างความรู้ พัฒนาความคิด และบูรณาการภูมิปัญญา ผ่านกระบวนการส่งเสริมการรักการอ่าน การแสวงหาความรู้ และการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ตามแนวทางที่สอดคล้องกับขนบประเพณี และวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพ ตลอดจนจุดประกายให้กับทุกภาคส่วนในประเทศเพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคมไทย ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ได้อย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนเพื่อให้นิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้หยั่งรากลึกอยู่ในสังคมไทยอย่างยั่งยืนแท้จริงต่อไป

TK park : ร่วมขับเคลื่อนการเรียนรู้สู่สังคมไทย
TK park : อุทยานการเรียนรู้ต้นแบบ
        เราเชื่อว่าห้องสมุดไม่ใช่เพียงเป็นสถานที่เก็บหนังสือเท่านั้น เราจึงสร้างสรรค์พื้นที่ที่เรียกว่า “อุทยานการเรียนรู้ต้นแบบ” อันเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างปรากฎการณ์มหัศจรรย์ในหมู่เยาวชนและผู้ที่รักการอ่านทุกคนด้วยประสบการณ์การเรียนรู้อย่างไม่มีขีดจำกัด ของเยาวชนและคนรักการอ่านทุกคนในรูปแบบของ “ห้องสมุดมีชีวิต” ที่ประกอบไปด้วยหนังสือและสื่อครบครันที่กระตุ้นจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงกิจกรรมปลูกฝังและส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ในรูปแบบที่ทันสมัยและโดนใจ
        TK Park อุทยานการเรียนรู้ต้นแบบ ตั้งอยู่ ณ อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 8 มีพื้นที่บริการทั้งสิ้น 3,700 ตารางเมตร เปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2548

เว็บไซต์ดิจิทอล ทีเค (Digital TK)
        สำนักงานอุทยานการเรียนรู้สนับสนุนและพัฒนาต้นแบบแหล่งเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และการพัฒนานวัตกรรม โดยจัดทำระบบข้อมูลและเชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อกระจายความรู้ที่สอดคล้อง กับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ในรูปแบบอุทยานการเรียนรู้เสมือน (Digital TK ) www.tkpark.or.th โดยเริ่มเปิดให้บริการเป็นครั้งแรกเมื่อเดือนสิงหาคม 2549
        อุทยานการเรียนรู้เสมือน (Digital TK ) สามารถเปิดให้บริการแก่เด็กและเยาวชนทั่วประเทศ รวมทั้งผู้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล โดยประกอบไปด้วยเนื้อหาสาระความรู้หลากหลายแขนงสำหรับเด็กและเยาวชน และประชาชนทั่วไป นอกจากนี้ยังให้บริการยืม-คืนหนังสือออนไลน์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษและหนังสือเสียงกว่า 5,000 เล่ม หนังสือเสียง บทเรียน เกมสร้างสรรค์ และสื่อการเรียนรู้ที่สามารถตอบสนองการเรียนรู้ของผู้ใช้บริการได้ในทันที

สวนสนุกแห่งความรู้: สร้างสรรค์กิจกรรมต้นแบบ
        TK park ได้ริเริ่มพัฒนากิจกรรมต้นแบบในการส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้สำหรับเยาวชนเพื่อกระตุ้นและจุดประกายให้เยาวชน ค้นพบความถนัด ผ่านกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลาย ได้แก่ กิจกรรมส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้าน ศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมส่งเสริมทักษะชีวิต และกิจกรรมส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการสนับสนุนและเปิดโอกาสให้เยาวชนได้พัฒนา ศักยภาพ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และเผยแพร่ผลงานจากความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมจินตนาการและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เป็นทั้งเหตุและผล ของการเรียนรู้ ดังนั้นอุทยานการเรียนรู้ต้นแบบได้เปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนทั่วไปได้มีโอกาสแสดงผลงานจากความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง และมีเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน มีการจัดโครงการที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนของไทยมีโอกาสแสดงพลังแห่งจินตนาการ ของตนเอง เช่น โครงการทีเคแจ้งเกิด โครงการปล่อยแสง โครงการตลาดนัดความคิด โครงการรวมพลคนรักดนตรี โครงการเกมสร้างคน คนสร้างเกม เป็นต้น
        เราได้สร้างสรรค์สถานที่แห่งนี้จึงไม่ใช่เพียงแหล่งรวบรวมหนังสือเท่านั้น แต่ยังเป็นแหล่งเชื่อมโยงความรู้รอบด้าน ทั้งหนังสือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ดนตรี และกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อตอบสนองทุกพลังสร้างสรรค์ของเยาวชนไทย รวมไปถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เชื่อมโยงเครือข่ายกระจายความรู้ ในลักษณะศูนย์รวมสื่อและข้อมูลที่สะดวกในการเข้าถึง นวัตกรรมเหล่านี้ยังเป็นต้นแบบให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีความสนใจได้เข้ามาศึกษาแนวทางเพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาองค์กร ให้มีบทบาทสำคัญต่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพเด็ก เยาวชนและชุมชนท้องถิ่นได้เรียนรู้ และแบ่งปันกิจกรรมวิชาการ

        TK park สำนักงานอุทยานการเรียนรู้มุ่งมั่นทำงานเพื่อประโยชน์ของการส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้สาธารณะอย่างสร้างสรรค์ ผ่านทางเนื้อหาสาระ ที่เป็นองค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้รูปแบบต่างๆ และมีการขยายผลเพื่อร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ มากมาย
        ในช่วง 11 ปีที่ผ่านมาเราได้การสร้างสรรค์เนื้อหาสาระ การสร้างแรงบันดาลใจและถ่ายทอดองค์ความรู้การบริหารจัดการห้องสมุดมีชีวิต และความรู้ในด้านต่าง ๆ รวมทั้งเพื่อจุดประกายความคิด อาทิ วิจัยพัฒนาเพื่อสร้างสรรค์เนื้อหาสาระผ่านสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย มีการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีความเป็นไทยอันทรงคุณค่ามาจัดทำเป็นสื่อการเรียนรู้รูปแบบต่าง ๆ ที่ตรงกับความต้องการของเด็กและเยาวชน ได้แก่ ชุดนิทานและวรรณกรรมเยาวชนพื้นบ้าน ชุดเกมสร้างสรรค์ การจุดประกายและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการห้องสมุดมีชีวิต และองค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การอบรมและประกวดห้องสมุดมีชีวิต การอบรมบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน ตลอดจนการสัมมนาวิชาการในระดับประเทศและระหว่างประเทศ

เครือข่ายแห่งการเรียนรู้สู่อนาคต
        TK park สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ ได้ดำเนินแผนการจัดตั้งอุทยานการเรียนรู้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ไปทั่วประเทศ ดังนี้
         อุทยานการเรียนรู้เครือข่ายระดับจังหวัด โดยได้ทำความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการจัดตั้ง และพัฒนาห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นด้วยแนวคิดห้องสมุดมีชีวิต กระจายอยู่ในทุกภูมิภาคทัวประเทศไทย
        อุทยานการเรียนรู้ระดับชุมชน โดยทำความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เปิดพื้นที่แห่งเรียนรู้ขนาดเล็กในชุมชน เพื่อส่งเสริมการอ่าน การเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน และประชาชนในชุมชน
        ห้องสมุดมีชีวิตในโรงเรียน ร่วมมือกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และ กรมโยธาธิการและผังเมือง สังกัดกระทรวงมหาดไทย ดำเนินการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตในโรงเรียน ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ
         ห้องสมุดเด็กไทยคิด เป็นห้องสมุดมีชีวิตสำหรับเด็กอายุ 3 - 12 ปี พื้นที่ไม่เกิน 150 ตารางเมตร ภายในห้องสมุดเด็กไทยคิดจะตกแต่ง ด้วยบรรยากาศที่กระตุ้นและส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ หนังสือและสื่อการเรียนรู้ที่คัดเลือกแล้วว่าเหมาะสมกับเด็กตามพัฒนาการแต่ละช่วงวัย
        แหล่งเรียนรู้ใกล้บ้าน เกิดขึ้นด้วยความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ ได้แก่ หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาคเอกชน เพื่อพัฒนาพื้นที่การเรียนรู้ขนาดเล็กที่คนในชุมชนต่างๆสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก